Menu Close

Výukové laboratoře pro fyzikální předměty

Výukové laboratoře jsou místem, kde se studenti fyziky učí myslet jako vědci – klást otázky, formulovat hypotézy, provádět experimentální činnost, shromažďovat, analyzovat a interpretovat data, formulovat nové otázky které dále rozvíjejí téma. Dobře navržené laboratorní úlohy dávají abstraktním pojmům z přednášek konkrétní podobu. KPO se stará o chod a výuku ve třech laboratořích s (bio)fyzikálním zaměření: laboratoř fyziky, biofotoniky a biomechaniky.

Laboratoř fyziky

Laboratoří fyziky projde velké část studentů fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Studenti se zde učí zásady práce v laboratoři, seznamují se základními fyzikálními pomůckami a přístroji, i s některými složitějšími měřicími aparaturami. Prováděné experimenty pomáhají k bližšímu uchopení fyzikálních jevů probíraných v základním vysokoškolského kurzu fyziky. Zkušenosti získané v laboratoři studenti později uplatňují v odborně zaměřených předmětech. Laboratoř umožňuje realizaci úloh v oblasti mechaniky, hydromechaniky, termodynamiky, kmitání & vlnění, elektřiny, magnetismu, optiky, radioaktivity a fyziky pevných látek.

Příklady úloh pro studenty

 • Měření měrného náboje, tepelná a elektrická vodivost
 • Ověření Boyleova – Mariottova a Charlesova zákona,
 • Pád těles ve viskózním prostředí
 • Hallův jev

Kontakt

umístění laboratoře

místnost A-016, budova KOKOS, FBMI, Kladno

vedoucí laboratoře

Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.

telefon

+420 224 358 798

email

jan.miksovsky@fbmi.cvut.cz


Laboratoř biofotoniky

Úlohy v laboratoři biotroniky mají sloužit pro získání přehledu interdisciplinárního oboru biofotoniky, který spojuje poznatky fyziky, optiky a biologie. Studenti získávají přehled o principech biofotoniky a jejích aplikací v moderních zobrazovací, analytické i terapeutických zařízeních. Úolhy se zaměřují na využití biofotoniky v oblasti biozobrazování, optických diagnostické přístrojů, světlem řízené/aktivované terapie, světelné zdroje a detektory. Studenti se seznámí i s využitím biomateriálů pro potřeby fotoniky. Základem vybavením laboratoře je optický mikroskop, spektrofotometr a několik laserů a dalších optických přístrojů (goniometr, refraktometr).

Příklady úloh

 • Studium fotokatalytických vlastností povrchů TiO2 v medicíně
 • Fluorescenční měření
 • Interakce optického záření s tkání
 • Měření indexu lomu a tloušťky vrstev

Kontakt

umístění laboratoře

místnost A-014, budova KOKOS, FBMI, Kladno

vedoucí laboratoře

Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.

telefon

+420 224 358 798

email

jan.miksovsky@fbmi.cvut.cz


Laboratoř biomechaniky

Výuková laboratoř biomechaniky slouží pro výuku biomechaniky pro fyzioterapeuty, ale ji lze využít i pro výuku v dalších studijních programech. V této laboratoři se mohou studenti seznámit se základními jevy a principy biomechaniky, respektive silové interakce člověka se svým okolím. Poznatky získané v této laboratoři mohou následně využívat v rámci jejich profese, jak pro diagnostiku poruch svalově kosterního systému člověka, tak například pro hodnocení úspěšnosti rehabilitace a tak podobně.

Příklady úloh

 • Měření pozice těžiště člověka
 • Měření stability
 • Měření síly odrazu člověka
 • Měření dynamiky chůze

Kontakt

umístění laboratoře

místnost B-231 budova KOKOS, FBMI, Kladno

vedoucí laboratoře

Ing. Martin Otáhal, Ph.D.

telefon

+420 224 358 403

email

martin.otahla@fbmi.cvut.cz