Menu Close

Biomedicínská a klinická informatika

Navazující magisterský obor na FBMI ČVUT

Je pro Vás důležité vidět reálný přínos Vaší práce? Zajímají Vás širší souvislosti a rádi se učíte? Chcete se podílet na vývoji rychle se rozvíjejícím oboru? Pak právě pro Vás je studium oboru Biomedicínská a klinická informatika na ČVUT.

Bioinformatika je velmi široká oblast výzkumu, která kombinuje biologii, informatiku a kybernetiku, matematiku a statistiku. Bioinformatik analyzuje, organizuje a interpretuje obrovského množství dat souvisejících s moderní biologií a medicínou. Dnes je například možné levně zmapovat kompletní genom pacienta, ale bez dalšího zpracování a intepretace nemají data pro pacienta význam. Až metody používané v bioinformatice hledají souvislosti mezi geny a zdravotními problémy pacienta.

Studijní program Biomedicínská a klinická technika na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT je silně multidisciplinární. Jako student získáte nejen teoretické a praktické znalosti z informatiky a statistiky ale bude znát základní principy fungování živých organismů – od molekulární a buněčné úrovně až po fyziologii člověka – a rozumět problematice současné zdravotní péče. Základ společný pro všechny studenty si rozšíříte o znalosti v jedné ze tříspecializací, kterou máte na výběr.

Softwarové technologie: Získáte přehled o metodách pokročilého softwarového inženýrství, detailní znalosti zpracování biomedicínského obrazu (MRI, CT, RTG) a technologie pro zpracování DNA, RNA a modelování.

Asistivní technologie: V rámci specializace se budete zabývat vývojem telemedicínských aplikací a prostředí chytrých domácností. Seznámíte se s problematikou robotiky a senzorových systémů a budete pracovat na vývoji pomůcek a zařízení v oblasti aditivních technologií.

Nanotechnologie: Seznámíte se základy molekulární biologie a buněčné diagnostiky, s nanotechnologiemi a nanomateriály a jejich aplikací v biomedicíně.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin mi non venenatis porttitor. Donec varius auctor velit pharetra tempor. Maecenas consectetur sollicitudin arcu nec fermentum. Praesent sed tortor sit amet tellus dapibus vehicula vel non erat. Sed iaculis gravida enim id tristique.


Lukáš Y. – absolvent oboru Biomedicínská a klinická informatika

Proč studovat obor Biomedicínská a klinická technika

Moderní lékařská věda a molekulární biologie generuje obrovské množství dat ve formě nahraných signálů, obrázků, sekvencí v genetickém kódu, a mnoho jiných dat. Jedním z úkolů bioinformatika najít prostředky jakými je analyzovat a porozumět jim a správně je aplikovat tak aby byla opravdu přínosná. Bioinformatik má i znalosti pro návrh a správu databází biomedicínských dat. Dokáže i vytvářet a navrhovat a vytvářet software pro zpracování, interpretaci a zobrazení dat z biomedicínských přístrojů.

Jako bioinformatik nebudete mít problém najít uplatnění. Jen české zdravotnictví má obrat přes 400 miliard korun a je mimořádně odolné proti ekonomické krizi, protože potřeba lékařské péče při poklesu ekonomiky neklesá. Současná medicína je navíc zcela závislá na informačních technologiích. Vaše znalosti Vám umožní získat zaměstnání v IT sektoru zejména ve firmách zaměřených na bioinformatiku a zdravotnické IT systémy. Jedna ze tří specializací, kterou si zvolíte Vám může pomoci získat zaměstnání u specializovaných firem, nebo pokračovat ve výzkumu v akademických institucích.

Program je určen nejen studentům, kteří se již s bioinformatikou seznámili v rámci bakalářského studijního programu ale také absolventům bakalářských studijních programů z různých vysokých škol zaměřených na informační technologie a kybernetiku.

Kde najdu uplatnění?

Jako absolventi můžete najít uplatnění ve firmách zabývající se vývojem informačních technologií pro medicínu, ve farmaceutických společnostech. Můžete pracovat při vývoji a validaci nových léčiv nebo zdravotnických prostředků. Vaše specializace možnosti vašeho uplatnění dále rozšiřuje do oblasti dané specializace.

Softwarové technologie

 • návrh a vývoj software pro zpracování, interpretaci a zobrazení dat z biomedicínských přístrojů,
 • návrhu a vývoji mobilních, webových a telemedicínských aplikací,
 • výzkumu v oblasti medicínském, farmaceutickém, buněčném a genomickém,
 • návrh a implementace nemocničních informačních a farmaceutických systémů,
 • realizace řešení pro personalizovanou péči

Asistivní technologie

 • Asistivní technologie jsou zařízení nebo software který pomáhá a zlepšuje život jedinců se speciálními potřebami jako jsou senioři nebo zdravotně postižení.
 • Absolvent, který si zvolí specializaci na asistivní technologie najde uplatnění při vývoji pomůcek a zařízení v oblasti asistivních technologií. Bude umět navrhnout a vyvinout individualizované asistivní zařízení. Dokáže obsluhovat již existující asistivní technologie a poskytnout technickou podporu jejich uživatelů.

Nanotechnologie

 • Specializace rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů do moderního odvětví, ve kterém má Česká republik uznávané postavení díky průmyslové tradici a vyspělé výzkumné infrastruktuře. Přestože se nanotechnologie považují za obor budoucnosti, již nyní působí v oblasti nanotechnologií v České republice desítky firem.
 • Specializace v oblasti nanotechnologií navíc umožní uplatnit se při výzkumu a vývoji nanomateriálů v biomedicíně.
 • Více o nanotechnologiích se dozvíte (zde – odkaz)

Kariéra v bioinformatice

 • Bioinformatici jsou velmi žádaní v akademické půdě, ve výzkumu a v průmyslu, protože jen málo lidí má vzdělání a dovednosti k obsazení dostupných pozic.
 • Znalosti v oblasti IT, které získáte během studia, jsou snadno přenositelné do jiných oblastí a mají široké využití. Pokud se v průběhu života rozhodnete pro kariéru v jiném oboru IT dovednosti můžete snadno uplatnit v mnoha jiných zaměstnání.
 • Jako bioinformatik si můžete si najít práci v prostředí které Vám vyhovuje. Bioinformatiky hledají vědecké týmy v akademických institucích, dynamické start-upy, i zavedené nadnárodní korporace.
 • Metody používané bioinformatice jsou uplatnitelné ve téměř ve všech oblastech lékařských a biologických věd: v zpracování biomedicínského obrazu, vývoji pomůcek a zařízení v oblasti aditivních technologií, ve studiu interakci nanočástic na buněčné úrovni. Můžete se věnovat oblasti, která vás osloví.
 • Specializace, kterou získáte během studia nad rámec společného základu, rozšiřuje Vaše možnosti uplatnění

Co se naučíte?

Studijní program Biomedicínská a klinická informatika se zaměřuje na praktické využití bioinformatiky. Během studia se naučíte metodám pokročilé algoritmizace a programování, softwarového inženýrství, počítačové simulaci a modelování a umělá inteligence. Seznámíte se i s otázkami legislativy a bezpečnosti při vývoji biomedicínského software a naučíte se, jak správně navrhnout uživatelské rozhraní při vývoji software.

Důležitou součástí studia jsou předměty zaměření na zpracování biomedicínských dat. Naučíte se biostatistiku, zpracovávat a analyzovat signály, řetězce, obrazy a dalších vícerozměrná data. Zjistíte, co to jsou a jak pracovat s Big data. Seznámíte se uplatnění robotických principů v biomedicíně a asistivních technologiích.

 • Softwarové technologie: Získáte přehled o metodách pokročilého softwarového inženýrství, detailní znalosti zpracování biomedicínského obrazu (MRI, CT, RTG) a technologie pro zpracování DNA, RNA a modelování. Budete znát principy uplatňované při tvorbě biomedicínských aplikací a elektronické lékařské dokumentace.
 • Asistivní technologie: V rámci specializace se budete zabývat vývojem telemedicínských aplikací a prostředí chytrých domácností. Seznámíte se s problematikou robotiky a senzorových systémů a budete pracovat na vývoji pomůcek a zařízení v oblasti aditivních technologií.
 • Nanotechnologie: Seznámíte se základy molekulární biologie a buněčné diagnostiky, s nanotechnologiemi a nanomateriálů a specifiky jejich aplikace v biomedicíně. K pochopení metod uplatňovaných v nanotechnologií vám pomohou znalosti pevných látek, laserů a fluorescenční spektroskopie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin mi non venenatis porttitor. Donec varius auctor velit pharetra tempor. Maecenas consectetur sollicitudin arcu nec fermentum. Praesent sed tortor sit amet tellus dapibus vehicula vel non erat. Sed iaculis gravida enim id tristique.

Vojtěch B. – absolvent oboru Optika a optometrie

Výuka magisterského programu probíhá ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v Praze. Část výuky probíhá projektově v rámci ročníkových a semestrálních projektů, které můžete realizovat i ve spolupráci ústavy Akademie věd, firmami nebo jinými institucemi. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti mezioborové komunikace a spolupráci. FBMI ČVUT podporuje studenty ve výjezdech do zahraničí v rámci programu Erasmus+ a obdobných studijní pobytech.

Jaké jsou podmínky pro přijetí a termíny?

Podmínky pro přijetí naleznete zde (Odkaz). Den otevřených dveří je 29.1.2020 ale rádi s Vámi domluvíme i individuální schůzku ozvěte se na (mail)